دکمه انیمیشنی در حالت غیر فعال

HTML

<button class="button">Normal state </button>

<br><br>

<button class="button disabled in-progress">Please wait...</button>

  ادامه‌ی خواندن